Onze Strategische Richting dienstverlening brengt strategische opties in beeld, maakt strategische keuzes inzichtelijk en innoveert business modellen.

Independent Business Review / Strategic Due Diligence
Marktanalyse en bedrijfseconomische diagnose rondom transacties

In overname situaties en bij complexe herfinancieringen maakt de kwaliteit van informatie het verschil. Onder hoge druk moeten op goede gronden complexe afwegingen worden gemaakt. De strategische positie en perspectieven van een bedrijf (of combinatie van bedrijven) nà de transactie vormen daarbij de essentie. Vaak worden deze echter veel minder gedegen in kaart gebracht dan juridische en financiële aspecten. Door middel van Independent Business Reviews / Strategic Due Diligence onderzoeken heeft Traction Partners in dergelijke situaties tientallen malen aan directie en stakeholders een helder, objectief en onderbouwd beeld gegeven. Dit inzicht leidt tot betere besluiten vòòr transactie en creëert daarmee significante waarde.

Strategic Options Assessment
Strategische opties helder afwegen: Fixen (kosten en cash)? Desinvesteren? Business model redesign? Buy&build?

Als een bedrijf op een kruispunt staat, zijn er vaak meerdere opties. Maar wat is de beste? En hoe nemen we de belangrijkste stakeholders hierin mee? Vaak slepen discussies hierover al geruime tijd en is sprake van uiteenlopende meningen en onvoldoende objectiviteit. Traction Partners brengt snel de mogelijke opties met hun (financiële) gevolgen en hun onderlinge samenhang in kaart in de vorm van een transparante beslisboom. In een iteratief proces van twee of drie workshops met tussendoor aanvullende analyses en interviews hakken directie en relevante stakeholders stapsgewijs knopen door die voorheen onontwarbaar leken. Dit stelt hen in staat  aanmerkelijk betere besluiten te nemen. Bij onze klanten heeft dat vele miljoenen aan waardebehoud of -creatie opgeleverd.

Strategisch Business Plan
Turnaround plan; Implementatie plan; Acquisitie & integratie plan

Als de besluiten zijn genomen, moet er een heldere leidraad voor de uitvoering komen. Het gaat daarbij om drie aspecten: (1) Inhoudelijk uitwerken van de acties om het plan te realiseren; (2) Helder beleggen en accepteren van verantwoordelijkheden; en (3) Een communicatiestructuur die regelt hoe de onderlinge afstemming plaatsvindt en hoe gecommuniceerd wordt met alle stakeholders. Deze aspecten worden vastgelegd in het Strategisch Business Plan.

Business Model Redesign
Business analytics en “Smart Data” bedrijfsvoering

Internet en de “big data” trend zetten traditionele bedrijfsmodellen onder druk en bieden tegelijkertijd grote kansen. Traction Partners richt zich op het innoveren van business modellen door het integreren van “big data” oplossingen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit doen wij in twee domeinen: (1) Customer Operations en (2) Integrated Supply Chains. Binnen Customer Operations gaat het primair om het verbeteren van klantbehoud en maximaliseren van klantwaarde voor klant en leverancier. Binnen Integrated Supply Chains gaat het om de onderlinge uitlijning van logistieke en productie processen waar deze nu vaak separaat worden ge(sub-)optimaliseerd. Focus in deze fase is op waar business analytics de bedrijfsvoering een doorslaggevende impuls kan geven en hoe de benefits kunnen worden gerealiseerd.

Lees ook over onze Operationele Realisatie dienstverlening.